An Interview with Sarah Davis - "Meet A Deaf Person"
KEN DAVIS sign name:
clfnn (_\)
\l\ . [+] Z-_\-

Abbreviation:

clfnn (_\)


SARAH DAVIS sign name:
cnnnn (_\)
l__l . [+] Z

Abbreviation:

cnnnn (_\)


''q^:
_llll M_\M
l__l [+] . q>

..
_ffff
l__l . [+] \_ll\
_ffff
__ll [+] . q<
clnnn (_\)
l__l . [+] Zqv
llll_ \fnnn . rfnnn
/ll_/ l__l . #iv Z

..


''q^:

''qv
_llll
\_ll\ [+] . iv

KEN DAVIS

,
clnnn (_\)
l__l . [+] Zqv
llll_ \ufnnn . \fnnn
/ll_/ l__l . #iv Z

..''q^:

''q>
_llll
\_ll\ . iv

SARAH

..


''q> :
cfnnn A
\l\ S -i^- . qv)iv ZS
cffnn A
\l\ S . #)iv Z

?


cnnnn (_\) :

''q< :
cnnnn (_\)
l__l . [+] Z

..


clfnn (_\) :

''q^:
cnnnn (_\)
l__l . [+] Z

..


''q> :
\ffff (_\) . cnnnn
\l\ [+] . iv Z

,

''iv

cc--
rfnnn M_\M . clnnn
__ll [+] . qa Z

,

''q^

cc--

?


cnnnn (_\) :

''q< :
rfnnn . clnnn
\_ll\ . qa Z !


clfnn (_\) :

''q^:
rfnnn . clnnn
\_ll\ . qa Z

''--^v

..


''q^:

''q>
clnnn
\l\ . q^
cfnnn
__ll . [+]
llll_ cfnnn
/ll_/ \l\ . #)iv Z
cfnnn A
\l\ S #q< . i^)q^
_llll
l__l . q^
cfnnn A
/l/ l__l . #q< ZS
llll_ _ffff
/__/ \__\ . #iv
_llll A
\__\ S . #iv Z

..
''q^ :
_llll
\l\ . i^

,
cnnnn -/_-
__ll . i^)q^

''--^v

..

cfnnn
__ll . [+]

''q<
clnnn A
l__l A . \__\ A

''q>
_llll
l__l . q^

''q<
_llll A
\__\ S . #iv Z
clulnn A (_\)^
__ll A . q^ ZS

Zq<

..


''q^ :
clnnn A
\_ll\ A . \l\ S

,

''q>
_llll
l__l . q^
cfnnn A
/l/ l__l . #q< ZS

,

''q>)iv
clnnn A
__ll S . #qv

..


''q<)i^ :
\ffff
\l\)iv . iv Z


''q>)iv :
\ffff
\l\)iv . iv Z

Zq>

..


''q^ :
_lfll A
__ll A [+] . i^ A \_ll\

?
cfnnn
__ll . [+]
clnnn M_\M . cfnnn
l__l . [+]

..


''q> :
_llll
\_ll\ . q^

?


''q< :
_lfll M_\M
__ll [+] . q>
clnnn (_\)
__ll . [+] Z

!


''q< :
_lfll M_\M
__ll [+] . q^ \_ll\
cfnnn
__ll . [+]

''q>
clnnn (_\)
__ll [+] . q^
clnnn
\l\ . q>
_nnnl
l__l . q^

''q^
clnnn
\l\ . q^

WERE
cfnnn (_\)
__ll . [+] u
cfnnn
\_ll\ . q< Zq^

..


''q< :
\ffff . rffff
\l\ . q>
_nnnl
l__l . q^
clnnn
\l\ . q^
_ffff
__ll . [+]
_nnnl
l__l . q> Z

NEWS

''iv
_llll A
\__\ A . #iv
_lfll A
\__\ A . iv ZS

..


''q< :
\ffff . rffff
\l\ . q>

''q>
clnnn
\l\ . q>
cfnnn M_\M
__ll . [+]

WAS
cfnnn (_\)
l__l [+] . q^ \l\

,
\ffff . rffff
\l\ . q>
\fufuff
\_ll\ . qv
clulnn (_\)^
__ll . q^
clnnn
\l\ . q^

..


1:14 clfnn (_\) :

''q^:
_nnnl
l__l . q^ Z

''--^v

..


''q^:
cfnnn
__ll . [+]
cfnnn (_\)
__ll . [+] u
cfnnn A
\_ll\ A . q< S Zq^

..


''q^:
cfnnn
__ll . [+]

''iv
cnnnn A
/__/ l__l . #iv Z

NEWS
cfnnn A -_\-^
__ll [+] #q< . q^ A

cc--
_llll A
\_ll\ A #q< . q^ Z
_nnnn
\__\ . \l\ Z
cnnnn A
\l\ S #iv . i^)q^

..


''q^ :

''q>
_llll
l__l . q^
cfnnn A
/l/ l__l . #q< ZS
cfnnn M_\M
__ll . [+]
cfnnn
__ll . [+]
cfnnn (_\)
__ll . [+] u
cfnnn A
\_ll\ A . q< Zq^

?


''q^ :
cfnnn
__ll . [+]
\fufuff A . rffff A
\__\ A . [+] A

''--^v

..


''q^ :
_ffff A
\l\ S . #)qv ZS

..


''q^ :
cfnnn
__ll . [+]
clnnn (_\)
\l\ [+] . q^
llll_ \nnnn
/l/ l__l #q< . \l\

''q>
_llll
l__l . q^
cfnnn A
/l/ l__l . #q< ZS

''q^
cllnn M_\M
\l\ . [+] u
cllnn A
\l\ S . q^ A
clnnn A
l__l S . #q^
clnnn (_\)
l__l . [+] Zqv
_llll A
\l\ S . A lv

..


''q^ :
_nnnn A
\l\ S #q< . i^

''qv
clnnn
\l\ . q>
cfnnf (/_)^
l__l [+] . \l\ Z

''q<
_lulull A
__ll A . q< Z
clnnn A
__ll S . #q^
clnnn (_\)
l__l . [+] Zqv

..


''q^ :
clnnn A
l__l A #)q^ . q> S

''q>
clnnn
\l\ . q^

''q<
llll_ _nnnn
/ll_/ \l\ #iv . q^ A

''q>
_llll
l__l . q^
cfnnn A
/l/ l__l . #q< ZS
_ffff A
\l\)iv S . q< S

..


''q< :

''q>
\nnnn
\__\ [+] . i^
_llll
l__l . q^
_lulull M_\M
\l\ . [+] ~
clnnn (_\)
l__l . [+] Zqv

..


''q> :
clnnn A
\l\ S . #iv

,
cnnnn -/_-
__ll . i^)q^

?


1:43 cnnnn (_\) :

''q< :

''i^

cc--

,

''q^
\ffnn . rffnn
l__l . qa

''--()

..


1:47 clfnn (_\) :

SO
\ffff (_\)^ . cnnnn
\l\ . q<
llll_ innnn
/__/ \__\ . #iv u
_lnnn
\__\ . q>
cfnnn M_\M
__ll [+] . q^ \l\
_nnnl A
\_ll\ . iv A

..


''q^ :

''q>
_llll (_\)
__ll [+] . q^
cfnnn M_\M
__ll [+] . q^ \l\
_llll
l__l . q^
cfnnn A
\__\ A . #iv
innnn A
\l\ S . #q<
cfnnn
__ll . [+]

..


''q^ :
_ffff A
\l\ S . #iv Zq^
_llll A
\l\ S . iv A
_llll (_\)
\l\ . q^
cnnnl A (_\)
\l\ S . q^ ZS

SOON

..


''q^ :
_llll
\l\ . i^

,
cnnnn -/_-
__ll . i^)q^

..


1:56 cnnnn (_\) :

''q< :
_lulull A
\_ll\ A . q< S
clnnn A
\_ll\ A . qv S \l\
cfnnn A
\l\ S . #q<

..


''q^ :
_llll
l__l . \__\

,
_nnnn
\l\ . q^

''--^v

..


''q< :

cc--

?


1:59 clfnn (_\) :

''q^ :
_llll
__ll . [+]
cllll (_\)
\l\ . [+] u
nnnnc cllll
/__/ \l\ . #iv
\fufuff
\_ll\ . qv
cfnnn
__ll . [+]
\ffff A
\__\ A . q>)iv S
llll_ cfnnn
/ll_/ \__\ . #iv
cfufnn A M_\M
l__l A . \l\ S

..


''q^ :
_lulull A
\_ll\ A . q< S Z

?


''q^ :
_llll
l__l . \__\

,
_nnnn
\l\ . q^

''--^v

..


cnnnn (_\) :
_llll A
\l\ S . #q< Z

..


Continue to Matthew chapter 5


Home ASLSJ Instruction
ASLSJ Stories
   An Interview with Sarah Davis - "Meet A Deaf Person"
   Matthew chapter 5
   Matthew chapter 6
   Pray Anytime

ASLSJ Dictionary
Comments